Dreams…/Мечтите…

de67c682e74247de296051db0623a735…and when the dream comes true, you need to see the lessons learned. Because in the end, this is what it counts. What did you see? How did it feel? Was it worth? And if there is a yes in your answer, you are sure you are correct on your path. No matter what everybody says, you are correct.heart emoticon
…и когато мечтата стане реалност, виждаш какво си научил. Защото в крайна сметка, това е всичко, което има значение. Какво видя? Как се почувства? Струваше ли си? И ако отговорът е „да“, ще си сигурен че си прав по пътя си. Въпреки всичко, което всички около теб казват, ти си на правилното място. heart emoticon

Реклами

Храна и Цветя/ Food and Flowers

Има ли някой, който не обича да ходи на гости на баба? Аз обичам! Беше ден пълен с вкусотии, домашeн кекс, да не говорим за градинката…

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Силата се гради върху уроците на живота.

Screen-shot-2013-04-08-at-10.52.12-PMСтъпваш върху едно камъче-урок, след него идва друг- стъпваш и върху него. Идва друг- стъпваш. Градиш кула- себе си.

Живота ти хвърля преживяване. Ти или го приемаш или отхвърляш. Най-великите уроци идват  от преживявания. Неук е онзи, който чете много книги и твърди че знае много. Мъдър е онзи, който е готов да преживее това, което живота е приготвил за него. Той е и най-жив. Нито за миг не се колебае и пита „какво би било, ако го бях направил“. Той вече знае. Тези хора са ходещи енциклопедии. Те притежават цялото необходимо знание. Те са живо доказателство че има смисъл да си жив. Било то единствено, за да изпиташ всичко, което живота ти е предложил. Животът има смисъл. Всеки го кове всеки ден сам за себе си заедно със самия живот. Трябва тишина, за да го осъзнаеш. Вглеждане дълбоко в себе си. Смелост, верни приятели и вяра.

Невероятният слух

9519952_l-1024x1024Сигурно много пъти сте се чудили какво представлява звукът. Звуците са невидими трептения на въздуха. Нашите уши ги улавят. Няма да  ви обяснявам как точно трептенията стигат до мозъка. Предизвиквам ви да проверите това сами! Знам, че посетителите на блога на Музейко са истински любопитковци :-)

Направи го заради себе си/ Do it for yourself

Урок от живота- никога не разчитай на някой друг да направи това, което мислиш, че е правилно. Направи го сам и по твоя начин. И тук да добавя- въпреки всички, които съзнателно или несъзнателно ще се опитат да те спрат, да те разсейват и т.н. Защото в този живот, живеем заради себе си, а не заради другите!

Lessons learnt in life- never count on sb. else to do what you think is correct. Do it yourself and in your own way. And here I add- despite everybody who will, consciously or unconsciously try to stop you and to distract you, etc. Because in this life we live for ourselves/myself, not for others!

Be the authentic you

1904186_10152322891282150_867836210_nToday I was at the Festival of Science at the stand of Bio games. At 12.30 I led a workshop with about 40 children. At 14pm I led workshop at the National Museum of Natural History. Then I went back to our stand. After the question “ How do you cope with all of this? “ I can only say one thing. Kids are amazing. If adults could take a bit of curiosity and energy from them, everything would be different. It would be more sincere, more interesting and more messy … Maybe that’s why I love a bit unordered things… Life is unordered, and most people try to make it neat and sterile at the cost of blame and regret. No human being is perfect ! Look at children- actually they are perfect in being themselves …

Бъди неподправеният себе си

1904186_10152322891282150_867836210_nДнес бях на Фестивала на науката на щанда на Био игри. В 12:30 водих уъркшоп отново там с около 40 деца. В 14ч. водих ателие в Националния природонаучен музей. След това се върнах отново на щанда. След въпроса „Как издържаш?“ мога да кажа само едно. Децата са страхотни. Ако можеха и възрастните да вземат малко от любопитството и енергията им, всичко щеше да е различно. Щеше да е по-истинско, по-интересно и малко по-разхвърляно… Може би затова обожавам неподредените неща…Така е и с живота- а повечето хора се опитват да го направят подреден и стерилен с цената на обвинения и съжаление. Никой човек не е перфектен! Вижте децата- всъщност те са перфектни в това да са себе си…

Защитна барикада и преминаването й

Ето едно нещо, което научих- обичам бариерите си. Виждате ли те са там, за да ме пазят и независимо че никой досега не ги е опознавал и приемал, аз го направих. И ми харесва. Харесва ми да съм разсъдливия човек. Замислете се колко човека ви заслужават- вас самите? Кои от тях би допуснал до себе си? Онези, които ще преминат барикадата. Понеже знам, че моята е цяла кула, знам също, че хората, които ще я изкачат са малко, но си заслужават!

Knowledge is to love

money-knowledge-loveWhat is knowledge and who needs it? The one who proves himself or the one who just knows … things in his soul?
Knowledge because knowledge itself is boring, because it is devoid of understanding and identity. When knowledge is accompanied by understanding it reveals the identity of the seeker. Understanding comes with experience and love for oneself. Do not seek knowledge, seek yourself. This is what makes sense. Everything else is bla-bla. – Quote myself

Знание е да обичаш.

money-knowledge-loveКакво е знание и на кой му трябва то? На този, който се доказва или онзи, който просто знае…разни неща в душата си? Знанието заради самото знание е скучно, защото е лишено от разбиране и идентичност. Когато знанието е придружено от разбиране, то разкрива идентичността на търсещия. Разбирането идва с опита и обичта към себе си. Не търси знание, търси себе си. В това има смисъл. Всичко друго са празни приказки. – цитирам себе си